Інноваційний менеджмент в системі сучасної середньої освіти

Автор(и)

 • В. В. Драгунова Аспірант кафедри педагогіки Житомирського державного університету імені Івана Франка

Ключові слова:

інновація, інноваційна діяльність, інноваційні підходи, модель, педагогічні умови, технологія, управління системою середньої освіти

Анотація

У статті здійснено науково-теоретичний аналіз реаліза­ції моделі інноваційного менеджменту в системі середньої освіти та визначено основні умови його впровадження. Сха­рактеризовано модель, яка впроваджуватиметься в управ­лінський процес на основі педагогічних умов, з продукуванням та впровадженням інноваційних змін, урахуванням регіональ­ної специфіки, зовнішніх та внутрішніх факторів. Розкрито технологію забезпечення реалізацїі моделі впровадження ін­новаційного менеджменту в системі середньої освіти. Відо­бражено поетапне впровадження складових технології мо­делі на основі педагогічних умов, застосування сучасних прин­ципів та інновацій для перспективного розвитку системи середньої освіти регіону. Визначено рівень педагогічних умов у впровадженні інноваційного менеджменту. З’ясовано зна­чення інноваційного менеджменту для управління системою середньої освіти та виокремлено чинники, які стимулюють управлінську діяльність керівника закладу загальної се­редньої освіти та забезпечують прогресивний розвиток закладу освіти та системи середньої освіти в цілому.

Біографія автора

В. В. Драгунова, Аспірант кафедри педагогіки Житомирського державного університету імені Івана Франка

 

Список літератури

 1. Беспалько, В. П. Слагаемые педагогической технологии / В. П.Беспалько. – Москва, 1989. – 192 с.
 2. Васильченко, Л. В. Формування управлінської культури керівника школи в системі післядипломної педагогічної освіти : дис. канд. пед. наук : 13.00.04 / Л. В. Васильченко ; Запоріз. обл. ін-т піс­лядиплом. пед. освіти. – Запоріжжя, 2006. – 278 с.
 3. Даниленко, Л. І. Управління інноваційною діяльністю в загальноосвітніх навчальних закладах: монографія / Л. І.Даниленко. – Київ: Міленіум, 2004. – 358 с.
 4. Дичківська, І. М. Інноваційні педагогічні технології : навч. посіб. / І. М. Дичківська. – Київ :Академ­видав, 2004. – 352 с.
 5. Довбиш, І. Модель державно- громадського управління ЗНЗ / І. Довбиш // Директор шк., ліцею, гімназії. – 2006. – № 1. – С. 69–75.
 6. Єльникова, Г. В. Теоретичні підходи до моде­лювання державногромадського управління / Г. В. Єльникова // Директор школи. – 2003. – №40/41. – С. 10–11.
 7. Мельник, В. Підвищення кваліфікації керівника загальноосвітнього навчального закладу як інноватора освітнього процесу / В. Мельник // Директор школи. – 2002. – № 9. – С. 5–6.
 8. Машарова, Т. В. Педагогические теории, системы и технологии обучения : учеб. пособие / Т. В. Машарова. – Киров : Изд-во ВГПУ, 1997. –160 с.
 9. Ніколаєнко, С. М. Теоретико-методологічні основи управління інноваційним розвитком системи освіти України : монографія / С. М. Ніколаєнко. – Київ : Київ. Нац. торгів.-екон. ун-т, 2008. – 419 с.
 10. Пикельная, В. С. Теория и методика моделирования управленческой деятельности (школоведческий аспект) : дис. …д-ра пед. наук : 13.00.01 / В. С. Пикельная; Криворож. пед. ин-т. – Кривой Рог, 1993. – 374 с.
 11. Pожнова, Т. Є. Особливості моделювання управління професійно-технічним навчальним закладом в умовах інноваційних процесів [Електронний ресурс] / Т. Є. Рожнова // Теорія та методика управління освітою. – 2010. – Вип. 3. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/eindex.htm. – Назва з екрана.

Опубліковано

2019-12-15

Як цитувати

Драгунова, В. В. . (2019). Інноваційний менеджмент в системі сучасної середньої освіти. Всеукраїнський науково-практичний журнал «Директор школи, ліцею, гімназії», 20(6). вилучено із https://www.director.npu.edu.ua/index.php/dslg/article/view/268

Номер

Розділ

УПРАВЛІННЯ ШКОЛОЮ